יום רביעי, 7 באוקטובר 2015

הזיו לך

הזי"ו ל"ך

מהו הסימן 'הזי"ו ל"ך'?

תשובה:

זהו הסימן של חלוקת העולים לתורה בקריאת פרשת האזינו.

הרחבה:

המקור לסימן זה הוא בגמרא (ראש השנה לא:). אמנם הגמרא מדברת על שירת הלויים בזמן הקרבת מוסף בשבת, אבל בהמשך הגמרא נאמר "כדרך שחלוקין כאן, כך חלוקין בבית הכנסת". כלומר גם חלוקת הפסוקים בקריאה של פרשת האזינו צריכה להיות לפי ראשי תיבות הזי"ו ל"ך. (חלוקה זו מתייחסת כמובן רק לששת העולים הראשונים. העולה השביעי קורא את המשך הפרשה לאחר סיום השירה החל מהפסוק "ויבא משה").

לגבי זיהוי הפסוקים לפי הר"ת רבו השיטות. להלן השיטות השונות לגבי כל אחת מהאותיות:

ה' – האזינו השמים (א')

ז' – זכור ימות עולם (ז')

י' – ימצאהו בארץ מדבר (י') / י-ה-ו-ה בדד ינחנו (י"ב) / ירכיבהו על במתי ארץ (י"ג)

ו' – וישמן ישרון ויבעט (ט"ו) / וירא י-ה-ו-ה וינאץ (י"ט) / ויאמר אסתירה פני מהם (כ')

ל' – לולי כעס אויב אגור (כ"ז) / לו חכמי ישכילו זאת (כ"ט)

כ' – כי מגפן סדום גפנם (ל"ב) / כי ידין ה' עמו (ל"ו) / כי אשא אל שמים ידי (מ')

להלן השיטות השונות לגבי צירוף האותיות:

מספר

שיטה

ה

ז

י

ו

ל

ך

1

מסכת סופרים (י"ב ח')

האזינו

זכור

ירכיבהו

וישמן

לו חכמו

כי ידין

2

רב פלטוי גאון

רמב"ם (תפילה י"ג ה')

האזינו

זכור

ירכיבהו

וירא ה'

לו חכמו

כי אשא

3

רב האי גאון

האזינו

זכור

ימצאהו

וישמן

לולי

כי אשא

4

רבינו חננאל

האזינו

זכור

ירכיבהו

וירא ה'

לו חכמו

כי ידין

5

רבינו חננאל

ע"פ ר' חיים פלטיאל

האזינו

זכור

ירכיבהו

ויאמר

לו חכמו

כי מגפן

6

רש"י (וורמיזא-ברלין)

האזינו

זכור

ירכיבהו

וירא ה'

לולי

כי ידין

7

פרובנס

האזינו

זכור

ימצאהו

וישמן

לו חכמו

כי ידין

8

כ"י לונדון

האזינו

זכור

י-ה-ו-ה בדד

וירא ה'

לולי

כי ידין

9

שבלי הלקט

האזינו

זכור

ירכיבהו

וירא ה'

לולי

כי אשא

הרחבה:

1 - המנהג המקובל כיום הוא כמנהג הרמב"ם (שיטה מס' 2).

2 - לגבי השיטה של מסכת סופרים, יש מי שכתב שזו הייתה החלוקה רק במקדש, אבל בקריאת התורה חלקו בצורה שונה, כי בין 'ירכיבהו' לבין 'וישמן' יש רק שני פסוקים, וכידוע כל עולה לתורה חייב לקרוא לפחות שלושה פסוקים (שו"ת דבר אברהם ח"א ל"ו).

3 - יש מי שכתב שאין מחלוקת בין הראשונים, כי אין קפידא באיזה פסוק יתחיל כל אחד מהעולים, ובלבד שראשי התיבות יתחילו באותיות הזי"ו ל"ך (שו"ת דבר אברהם ח"א ל"ו).

4 - יש שכתבו שהסימן הזי"ו ל"ך רומז לתוכנה של השירה שיש בה הבטחה לגאולה השלימה שאז יחזרו הזיו והזהר והכבוד והתפארת לעם ישראל כבראשונה (רבינו בחיי סוף פרשת האזינו).

5 - המידע שכתבתי נלקח מהאנציקלופדיה התלמודית, ממאמר של רחמים שר שלום ומטבלה שקיבלתי מגלעד הרשושנים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה