יום שני, 16 במרץ 2015

קשרים בין פרשת כי-תשא ופורים

קשרים בין פרשת כי-תשא ופורים

מהם הקשרים שיש בין פרשת כי-תשא לבין פורים ומגילת אסתר?

תשובה:

1 - מחצית השקל: "אמר ריש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו. והיינו דתנן, באחד באדר משמיעין על השקלים" (מגילה י"ג:). (מצוות מחצית השקל ניצחה את עשרת אלפים כיכר כסף שרצה המן לשקול על ידי עושי המלאכה.)

 

2 - "מרדכי מן התורה מנין? שנאמר 'מר דרור' (שמות ל' כ"ג), ומתרגמיהן מירא דכיא" (חולין קל"ט:). (בפרשת שמן המשחה כתוב "ואתה קח לך בשמים ראש, מר דרור חמש מאות ...". אונקלוס מתרגם את המילים 'מר דרור' – 'מירא דכיא' וזה מזכיר את השם של מרדכי.)

 

3 - "רבי שמואל בר נחמני פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא: 'תחת הנעצוץ יעלה ברוש, ותחת הסרפד יעלה הדס' (ישעיה נ"ה י"ג). תחת הנעצוץ - תחת המן הרשע ..., יעלה ברוש - זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמים. שנאמר 'ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור' ומתרגמיהן מרי דכי" (מגילה י:) . (ר' שמואל רצה לדרוש בעניני המגילה והביא את הפסוק בישעיה והסביר שברוש הוא מרדכי שהוא ראש לכל הבשמים ולמד את זה מתרגום אונקלוס הנ"ל.)

 

4 - "ויקח מידם, ויצר אותו בחרט, ויעשהו עגל מסכה" (שמות ל"ב ד'). וכן, "עשו להם עגל מסכה" (שמות ל"ב ח').

 

5 - "ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור" (שמות ל"ה ל') – "חור כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן" (אסתר א' ו').

 

6 - "ויתן על פניו מסוה" (שמות ל"ד ל"ג) (מסוה - כיסוי לפנים כמו מסכה).

 

יום חמישי, 5 במרץ 2015

חידה לפרשת זכור ברוח פורים

חידה לפרשת זכור ברוח פורים

מניין שהכבשים עושות "מה"?

תשובה:

בהפטרה של פרשת זכור מסופר על הציווי שהצטווה שאול להרוג את עמלק ואת כל הבהמות שלהם. שאול חמל על הבהמות ולא הרג אותם. בכ"ז, כאשר הוא נפגש עם שמואל הוא אמר לו: "הקימותי את דבר ה'". כתגובה אומר לו שמואל: "ומה קול הצאן הזה באזני" (שמואל א' ט"ו י"ג-י"ד). כלומר, אתה טוען שקיימת את דבר ה', אבל אני שומע את כל הכבשים שהשארת בחיים עושות 'מההה'.