יום רביעי, 28 בינואר 2015

חידה לפרשת ויחי – מנין לנו שמקושיה לא מתים?

חידה לפרשת ויחי – מנין לנו שמקושיה לא מתים?

ידועה האמרה "מקושיה לא מתים". רמז לדבר מגמרא שעוסקת בנושא שנידון בפרשתנו. (הרמז הוא על דרך ההלצה.)

תשובה:

בגמרא במסכת תענית מביא ר' יצחק מימרא בשם ר' יוחנן "יעקב אבינו לא מת." (תענית ה:). מקשה על כך רב נחמן "וכי בכדי ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו קברניא" (כלומר, וכי לחינם ספדו הספדנים וחנטו החונטים וקברו הקוברים?). עונה ר' יצחק "מקרא אני דורש. 'ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה', ואל תחת ישראל ...'. מקיש (משווה) הוא לזרעו, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים" (רש"י מוסיף במקום "והאי דחנטו חנטיא, סבורים היו שמת").

אם ננתח את הדיון נראה שר' יצחק אומר בשם ר' יוחנן שיעקב אבינו לא מת. גם לאחר שמקשים עליו קושיה, הוא לא משנה את דעתו, ואומר שלמרות הקושיה יעקב אבינו לא מת כי "מקושיה לא מתים".

יום שישי, 2 בינואר 2015

כמה תפילות מוסף יש בחנוכה?

כמה תפילות מוסף יש בחנוכה?

כמה תפילות מוסף יש בחנוכה? לעתים יש 2, לעתים 3 ולעתים 4. במה זה תלוי? (תודה ליחיאל ברונר על החידה)

תשובה:

אמנם בחג החנוכה אין מוסף, אבל תמיד בחג החנוכה יש לפחות שבת אחת (לעיתים שניים). בנוסף, יש גם ר"ח (לעיתים יומיים).

מספר תפילות המוסף תלוי בשלושה דברים:

1 - האם יש שבת אחת או שתיים?

2 - האם יש יום אחד ר"ח או יומיים?

3 - האם ר"ח ושבת מתלכדים?

 

יש 3 אפשרויות:

ארבע תפילות מוסף אם יש שתי שבתות ושני ימי ר"ח

שלש תפילות מוסף אם יש שבת אחת ושני ימי ר"ח (אפשרות הפוכה לא יכולה לקרות לפי סידור לוח השנה)

שתי תפילות מוסף אם יש שבת אחת ור"ח אחד, או יומיים ר"ח אבל אחד מהם חל בשבת

באופן תיאורטי היה יכול להיות גם יום אחד בלבד אם יש יום אחד ר"ח והוא חל בשבת, אבל לפי סידור הלוח זה לא אפשרי.

הטבלה שלהלן מראה את המצבים השונים:

סימני השנה

נר ראשון

ר"ח

מתי יש מוסף

בח"ג; בח"ה

יום א'

יום ו'

1 - ו' חנוכה (יום ו'): ר"ח

2 - ז' חנוכה: שבת

בש"ה; בש"ז; גכ"ה; גכ"ז

יום ב'

שבת + יום א'

1 - ו' חנוכה: שבת + א' דר"ח

2 - ז' חנוכה: ב' דר"ח

הכ"ז

יום ד'

יום ב' + יום ג'

1 - ד' חנוכה: שבת

2 - ו' חנוכה (יום ב'): א' דר"ח

3 - ז' חנוכה (יום ג'): ב' דר"ח

הח"א

יום ד'

יום ב'

1 - ד' חנוכה: שבת

2 - ו' חנוכה (יום ב'): ר"ח

הש"א; הש"ג

יום ה'

יום ג' + יום ד'

1 - ג' חנוכה: שבת

2 - ו' חנוכה (יום ג'): א' דר"ח

3 - ז' חנוכה (יום ד'): ב' דר"ח

זח"א; זח"ג

יום ו'

יום ד'

1 - ב' חנוכה: שבת

2 - ו' חנוכה (יום ד'): ר"ח

זש"ג; זש"ה

יום ז'

יום ה' + יום ו'

1 - א' חנוכה: שבת

2 - ו' חנוכה (יום ה'): א' דר"ח

3 - ז' חנוכה (יום ו'): ב' דר"ח

4 - ח' חנוכה: שבת