יום חמישי, 26 בפברואר 2015

מדוע נדחתה ברית המילה?

מדוע נדחתה ברית המילה?

תינוק יהודי בריא נולד בצהרי היום אבל לא נימול ביום השמיני. מדוע?

תשובה:

תינוק שנולד בשבת בניתוח קיסרי ('יוצא דופן' בלשון הגמרא, כלומר הוא יצא דרך דופן הרחם). מילתו איננה דוחה את השבת, והוא נימול למחרת. (גם אם היום השמיני חל ביו"ט המילה נדחית).

כמו כן, תינוק שנולד מהול (וצריך הטפת דם ברית) ומי שיש לו שתי ערלות ואנדרוגינוס, מילתם איננה דוחה שבת ויו"ט.

הסבר:

כתוב בגמרא: "אמר ר' אסי, כל שאמו טמאה לידה, נימול לשמונה, וכל שאין אמו טמאה לידה, אין נימול לשמונה, שנאמר 'אשה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה ... וביום השמיני ימול בשר ערלתו' " (שבת קל"ה:). רש"י במקום מסביר: "כגון יוצא דופן ונכרית שילדה ולמחר נתגיירה, אין בנה ממתין עד שמונה, אלא נימול מיד" (ד"ה "כל שאין אמו טמאה"). בהמשך הגמרא מובאת מחלוקת בין רב הונא ורב חייא האם מילת יוצא דופן דוחה שבת או לא, והגמרא מקשרת בין שני הנושאים. כלומר, מי שסובר שנימול לשמונה, מילתו דוחה שבת, ומי שסובר שנימול מיד, מילתו איננה דוחה שבת. (רש"י מסביר שהרי המקור להלכה שמילה דוחה שבת הוא מהפסוק 'וביום השמיני ימול' - אפילו בשבת. ולכן, מי שאינו נימול לשמונה, מילתו אינה דוחה שבת.) בהמשך הגמרא מובאת ברייתא שבה נחלקו תנאים האם מי שאמו אינה טמאה לידה, נימול מיד או לשמונה.

להלכה נחלקו הראשונים. יש הסוברים שיוצא דופן נימול לשמונה ומילתו דוחה שבת ויו"ט. יש הסוברים שאינו נימול לשמונה (אלא מיד) וכמובן שמילתו אינה דוחה שבת. ויש הסוברים שנימול לשמונה, אבל בכ"ז מילתו אינה דוחה שבת.

המנהג המקובל הוא כשיטה השלישית, וכך פסק הרמב"ם (הלכות מילה, פ"א ה"ז והי"א) והשו"ע (יו"ד סי' רס"ב הלכה ג' וסי' רס"ו הלכה י').

להרחבה בנושא ניתן לעיין בגמרא (שבת קל"ה:-קל"ו.) וכן באנציקלופדיה תלמודית, כרך כ"ג עמ' רנ"ג-רנ"ה).

גם תינוק שנולד מהול (וצריך הטפת דם ברית) ומי שיש לו שתי ערלות ואנדרוגינוס מילתם אינה דוחה את השבת (רמב"ם ושו"ע במקומות הנ"ל).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה